Language

* เพื่อความปลอดภัยและเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด

รับทำหน้าที่ให้บริการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยตรวจสอบตามหลักวิชาชีพและตามมาตรฐานการ ตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุม ซึ่งสามารถไว้วางใจได้ บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผู้ตรวจสอบได้ ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรอง จากคณะกรรมการควบคุม อาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 โดยมีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงในการตรวจสอบอาคาร
บริษัทฯพร้อมที่จะให้บริการตรวจสอบอาคารของท่านด้วยงาน ที่มีคุณภาพและสำคัญที่สุด คือการตรวจสอบอาคารของท่านเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพชีวิต รายการหรือทรัพย์สินของประชาชน

บริการของเรา

ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ทั้ง 9 ประเภทอาคาร
ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน
ตรวจรับรองแบบอนุรักษ์พลังงาน
ตรวจและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ตรวจรับมอบบ้าน คอนโด อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ตรวจสอบบ้านคอนโดอาคารเก่าก่อนเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
บริการออกแบบอาคารทุกประเภทโดยสามัญสถาปนิก และสามัญวิศวกร
บริการควบคุมงานก่อสร้างโดยสามัญสถาปนิกและสามัญวิศวกรทุกสาขา

ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ

กรุณาเลือก

ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ

กรุณาเลือก

ลูกค้าของเรา

แมนดาริน โอเรียนเต็ล

ปีที่ตรวจสอบ : 2560, 2561, 2562
ประเภทการตรวจสอบ : โรงแรม

อาคารเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ปีที่ตรวจสอบ : 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารสูง

อาคารเมืองไทยประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่

ปีที่ตรวจสอบ : 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารสูง

หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

ปีที่ตรวจสอบ : 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารชุมนุมคน

CP ALL ACADEMY

ปีที่ตรวจสอบ : 2561, 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารสูง

เอ็ม สีลม

ปีที่ตรวจสอบ : 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารสูง

เดอะลอฟต์ เอกมัย

ปีที่ตรวจสอบ : 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารสูง

รอยัล เลคไซต์ กอล์ฟคลับ

ปีที่ตรวจสอบ : 2560, 2561, 2562
ประเภทการตรวจสอบ : อาคารชุมนุมคน

คำถามที่พบบ่อย

1
บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด ให้บริการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ใดบ้าง
2
เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารอย่างไร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มาตรา 32 ทวิ กำหนดให้เจ้าของอาคารทั้ง 9 ประเภท
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทำการตรวจสอบอาคารและระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ทุกปี (ยกเว้นป้ายจะทำการตรวจสอบทุก 3 ปี)
แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3
การตรวจสอบอาคารมีกี่ประเภท
4
การตรวจสอบใหญ่ ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบประจำปี อย่างไร
5
ท่านสามารถตรวจสอบ ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารได้อย่างไร