เลือกภาษา

* For Sustainable Safety and Confidence

About Us

Bangkok Building Inspection Company Limited

Bangkok Building Inspection Co., Ltd is provided an inspection services accordingly to Byilding Control Act B.E. 2500 (1979) with professional inspection and can be trushted. Company have both individual control profession and legal entity licensed which reliable and good quality of works. Our inspectors have registed with the Building Control Committee according to Building inspection Law B.E. 2548 (2005) with highly qualified inspection team and experiences.
We are ready to providing you with high quality of works and most important that your building is inspected toensure it safe and in good condition so as not to be perilous to the health, lives and possessions of people.

Our Service

ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ทั้ง 9 ประเภทอาคาร
ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน
ตรวจรับรองแบบอนุรักษ์พลังงาน
ตรวจและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ตรวจรับมอบบ้าน คอนโด อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ตรวจสอบบ้านคอนโดอาคารเก่าก่อนเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร
บริการออกแบบอาคารทุกประเภทโดยสามัญสถาปนิก และสามัญวิศวกร
บริการควบคุมงานก่อสร้างโดยสามัญสถาปนิกและสามัญวิศวกรทุกสาขา

Types of Building Subjected to Inspection

Please Selecte

Types of Building Subjected to Inspection

Please Selecte

FAQ

1
บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด ให้บริการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ใดบ้าง
2
เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารอย่างไร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มาตรา 32 ทวิ กำหนดให้เจ้าของอาคารทั้ง 9 ประเภท
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทำการตรวจสอบอาคารและระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ทุกปี (ยกเว้นป้ายจะทำการตรวจสอบทุก 3 ปี)
แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3
การตรวจสอบอาคารมีกี่ประเภท
4
การตรวจสอบใหญ่ ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบประจำปี อย่างไร
5
ท่านสามารถตรวจสอบ ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารได้อย่างไร